av百度云盘资源自取

av百度云盘资源自取

故治之法,或汗或下,必以苦寒清燥,佐入行瘀之品,为摄血分之湿热而宣泄之也。然医者以活人为心,病证之危险,虽至极点,犹当于无可挽回之中,尽心设法以挽回之。

 此心气不足,血为寒邪所犯也。 热血内瘀者,防成内痈。

故仲景用承气治燥屎,以芒硝清热,大黄润燥,而以枳、朴推其气使之下行。遂去丹参加生牡蛎六钱,又将于术加倍,连服十剂带证亦愈。

此等病治法,更宜重用温散于攻血药中,为其风寒邪气为药所逼,固结于血分也。中国谓之药子,去外粗皮,取中仁,研细末用。

邪气外束,升出不利宜也;至降入不利,非邪踞于内,即正竭于内也,其危也何如乎躁脉有浮沉两种,沉而来去如掣,或兼细、兼滑、兼弦,而无远近盛衰之异者,阳气之内陷,是自郁也;若为寒湿所遏者,必兼紧数矣。其自汗不愈者,卫与荣乖,正气不能固护于外,津液泄于其隙,而不与邪相值也。

张石顽谓∶有一种肥盛多痰之人,终日劳动,不知困倦,及静息,反困倦身痛者,是劳动之时气鼓痰行,静息即痰凝阻其气血也。(凡在我上者,如君相鉴赏、贵人提拔之类,升迁降调之事,皆主之。

Leave a Reply